ఆధ్యాత్మికం

Gayatri Mantra గాయత్రీ మంత్రంలో ఏ దేవతలున్నారో మీకు తెలుసా !

Gayatri Mantra గాయత్రీ మంత్రం… సర్వ ఉత్కృష్టమైన మంత్రం. దీన్ని మించిన మంత్రం లేదంటే అతిశయోక్తి లేదేమో. అయితే ఈ శక్తివంతమైన మంత్రంలోని ప్రతి అక్షరంలో దేవత స్వరూపాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో వాటి వివరాలు తెలుసుకుందాం… పరమపవిత్రమైన గాయత్రీ మంత్రంలోని 24 బీజాక్షరాలలో 24 దేవతలున్నారు.

ఓం భూర్భవస్సువ: తత్సవితుర్వరేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోన: ప్రచోదయాత్

ఈ గాయత్రీమంత్రం 24 అక్షరాలలో –

1. “తత్” – గణేశుడు ,
2. “స” – నృసిం హస్వామి,
3. “వి” – విష్ణు,
4. “తు” – ఈశ్వరుడు,
5. “వ” – శ్రీకృష్ణ,
6. “రే” – రాధాదేవి,
7. “ణి” – లక్ష్మీదేవి,
8. “యం” – అగ్నిదేవుడు,
9. “భ” – ఇంద్రుడు,
10. “గో” – సరస్వతీదేవి,
11. “దే” – దుర్గాదేవి,
12. “వ” – హనుమాన్,
13. “స్య” – భూదేవి,
14. “ధీ” – సూర్యభగవానుడు,
15. “మ” – శ్రీరామచంద్రుడు,
16. “హి” – సీతాదేవి,
17. “ధి” – చంద్రుడు,
18. “యో” – యమధర్మరాజు,
19. “యో” – బ్రహ్మదేవుడు,
20. “న:” – వరుణదేవుడు,
21. “ప్ర” – నారాయణుడు,
22. “చో” – హయగ్రీవుడు,
23. “ద” – హంసదేవత,
24. “యత్” – తులసీమాత

గాయత్రీమంత్రం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. అనేక రూపాల కలయిక. ఇది మోక్షాన్నిస్తుంది.
అందుకే గాయత్రీ మంత్రానికి అంతటి ప్రాముఖ్యత. తప్పక ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి నియమాలను పట్టి ఈ మంత్రాన్ని ఉపాసించడం మంచిది.

Back to top button